Algemene Voorwaarden

  1. Algemeen

  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Face the Face en de cliënt waarop Face the Face deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

  2. Toepassing

  Door te bestellen of een behandeling af te nemen accepteer je de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Face the Face.

  3. Bedrijfsinfo

  Zuiderbrink 472553GE Den Haagln.ecafehtecaf%40ofni+31646633880
  Face the Face is geregistreerd in het handelsregister onder KVKnummer: 27284910 en aangesloten bij de ANBOS, de brancheorganisatie en belangenbehartiger van gediplomeerde schoonheidsspecialisten in Nederland.
  btw-id: NL001512235B28IBAN: NL56INGB0004877821BIC: INGBNL2A

  4. Totstandkoming van de overeenkomst

  Face the Face is gerechtigd een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Als Face the Face jouw woonadres, e-mailadres en telefoonnummer niet kan vaststellen, wordt de bestelling niet geaccepteerd.

  5. Werkzaamheden Face the Face

  Face the Face zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig aan de eisen van client met goed vakmanschap uitvoeren. Op grond van de op dat moment bekende informatie. Face the Face zal altijd in overleg gaan met de client op moment dat financiële consequenties op de behandeling van toepassing zijn.

  6. Afspraken

  De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Face the Face melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Face the Face het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen. 
  Annuleren van afspraken kan per e-mail of telefonisch. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon arriveert, mag Face the Face de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Op moment dat de client later dan 15 minuten na de afgesproken tijd arriveert, komt de afspraak te vervallen en wordt het gehele afgesproken honorarium berekend.

  Face the Face moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Bij ziekte en bijzondere omstandigheden geldt een uitzondering.

  7. Betaling

  Face the Face vermeldt prijzen van behandelingen op haar website en vermeldt de standaardprijzen van de producten in de salon mondeling of schriftelijk aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant, per bank of per pin te voldoen.

  Bij het niet nakomen van de eerste betalingstermijn stuurt Face the Face de cliënt een 1e herinnering, vervolgens een 2e herinnering. Na de 2e herinnering geeft Face the Face de vordering over aan een bevoegd incasso bureau.

  8. Levering

  Face the Face betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde artikelen via haar webshop facethefaceshop.nl. Face the Face verzendt de bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. In de regel vindt de levering plaats 2-3 werkdagen nadat de bestelling is ontvangen. Als een levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden, omdat de bestelde artikelen niet op voorraad zijn of om een andere reden vertraging ondervinden, dan krijg je daar bericht van binnen 10 dagen nadat de client de bestelling geplaatst heeft. 

  9. Bezorgadres en leveringsservice

  Op moment dat er een bestelling bij Face the Face via facethefaceshop.nl wordt geplaast kunt u zelf beslissen op welk adres de bestelling bezorgd dient te worden. De bestelling kunt u thuis laten bezorgen of deze zelf afhalen op het vestigingsadres van Face the Face.

  9. Persoonsgegevens & privacy

  De cliënt voorziet Face the Face vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de huidspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Face the Face neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Face the Face behandelt de persoonsgegevens conform de AVG wet en zal nimmer de gegevens vrij geven of verkopen. Face the Face is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Face the Face verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.Voor uitgebreide informatie wordt verwezen naar de Privacy Verklaring en Cookiebeleid.

  9. Aansprakelijkheid

  Face the Face is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de huidspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Face the Face is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

  9. Garantie

  Face the Face geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:
  • De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zoals aangegeven door de schoonheidsspecialiste, niet heeft opgevolgd• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
  Wanneer de cliënt niet tevreden is over bij Face the Face gekochte producten, geldt geen geld-terug-garantie, maar kunnen deze geruild worden voor andere producten van Face the Face doch binnen een week (7 dagen). Een geld-terug-garantie geldt uiteraard wel voor gekochte producten die zowel qua inhoud als verpakking onbeschadigd en ongeopend worden geretourneerd.

  9. Beschadiging & diefstal 

  Face the Face heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Face the Face meldt diefstal altijd bij de politie.

  9. Klachten 

  Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Face the Face. Face the Face moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Face the Face de behandeling opnieuw verrichten zoals oorspronkelijk overeengekomen. Indien Face the Face en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan een geschillencommissie, wetgever of mediator. Face the Face voldoet aan alle eisen mbt. de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen zorg (Wkkgz). Lees hier alles over Klachtenregeling - Wkkgz

  9. Behoorlijk gedrag 

  De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Face the Face het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

  9. Recht 

  Op elke overeenkomst tussen Face the Face en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.